Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
E- Rada TRANSMISJA ONLINE

www.netrada-gminaklodzko.pl

Interpelacje/ Wnioski/ Zapytania Radnych Gminy Kłodzko VIII kadencji

___________________________

 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 r.

- udział mieszkańców w debacie

___________________________

Wójt Gminy Kłodzko informuje,

że w związku z zamiarem podjęcia czynności kontrolnych na nieruchomościach związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości, którzy nie dokonali obowiązku złożenia stosownej informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszeni są do jej złożenie lub dokonania korekty wcześniej złożonej informacji.
Informacja powinna odzwierciedlać stan faktyczny powierzchni budynków, budowli
i gruntów nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Formularze informacji podatkowych można pobrać z BIP Gminy Kłodzko -> poradnik interesanta -> podatki i opłaty lokalne lub w Urzędzie Gminy Kłodzko,
pok. 306, II piętro.

Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski

 

 


alt


 


Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Oświata
Sołectwa
Szukaj
-
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   poniedziałek, środa, czwartek, piątek

   w godz.: 7.30 - 15.30

   wtorek w godz.: 8.00 - 16.00

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
Przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demntażu kotłów grzewczych i bojlera w Ołdrzychowice Kłodzkich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 02 lipca 2018 13:14

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera.

Termin składania ofert: do 13 sierpnia 2018 roku

Termin otwarcia ofert: 14 sierpnia 2018 roku o godz. 9 00

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Urzędu Gminy Kłodzko

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a

Kontakt – 746474140

1. Opis przedmiotu ogłoszenia.

1.1.Przedmiotem sprzedaży są urządzenia pochodzące z demontażu instalacji

centralnego ogrzewania,

poz. 1 kotła CO o wadze ok. 900 kg,

poz. 2 kotła CO o wadze ok. 300 kg,

poz. 3 bojlera o wadze ok. 100 kg.

Stan zużycia urządzeń określa się na 100 %

1.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do odebrania, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży na własny koszt, z miejsca ich składowania, tj.

poz. 1 z siedziby OSP w Ołdrzychowicach Kł. ul. Fabryczna 1,

poz. 2 i 3 z posesji w Ołdrzychowicach Kł. ul. Kłodzka 65.

1.4. Termin odbioru rzeczy– do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.

1.5. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży - do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z napisem – „oferta -sprzedaż złomu poz..."

3. Wybór najkorzystniejszej oferty.

3.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o zaproponowaną cenę.

4. Oględziny przedmiotu sprzedaży.

4.1. Istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotu sprzedaży w miejscu ich składowania, po uprzednim umówieniu daty i godziny pod nr. tel. 746474140, 746474143.

Załączniki

1/ formularz ofertowy

2/ zdjęcia przedmiotu sprzedaży

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a lub tel. 746474140, 746474143.

 

 

                                                               Formularz ofertowy

w sprawie sprzedaży przez Gminę Kłodzko urządzeń z demontażu kotłów grzewczych i bojlera zlokalizowanych w Ołdrzychowicach Kł. przy ul. Fabrycznej 1 i Kłodzkiej 65

Dane oferenta:

1. Imię i nazwisko oferenta ....................................................

2. Adres oferenta...................................................................

Oferta cenowa

1. Oferowana cena za przedmiot sprzedaży brutto;

poz. 1...................................

poz. 2...................................

poz. 3...................................

2. Zobowiązuję się zapłacić za przedmiot sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze mojej oferty.

Oświadczenie oferenta

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem sprzedaży

2. Oświadczam, że zobowiązuję się do odbioru, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży na własny koszt z miejsca składowania, w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.

3. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia w formie pisemnej umowy sprzedaży ze sprzedającym na określonych w niej warunkach.

......................................... ...................................

Miejscowość, data podpis oferenta

Poprawiony: poniedziałek, 02 lipca 2018 13:18
 
I przetarg na sprzedaż działki nr 21/17 w Jaszkówce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 02 lipca 2018 13:12

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Jaszkówka, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Jaszkówka

2. Nr działki: 21/17 /AM-1/

3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0522 ha

4. Księga wieczysta: Kłodzko 85543/6

5. Cena wywoławcza: 12.970,-zł

6. Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona poza strefą zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi rzadka zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone i leśne. Kształt nieregularny. Teren nachylony w stronę drogi /południowo-zachodnią/. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Okoliczny teren wyposażony w energię elektryczną. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedaż działki według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 08 sierpnia 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko najpóźniej do dnia

03 sierpnia 2018 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Poprawiony: środa, 04 lipca 2018 11:11
 
Rokowania na sprzedaż działki nr 5/5 w Jaszkówce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 02 lipca 2018 13:07

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkówka, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Jaszkówka
2. Nr działki: 5/5 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,0780 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 85543/6
5. Cena do rokowań: 14.052,-zł. Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości; Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi. Na działce rosną pojedyncze drzewa, dojazd drogą asfaltową, brak uzbrojenia. Otoczenie stanowią tereny użytków rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Działka powstała z podziału działki nr 5/3. W sprawie inwestycji zabudowy działki wydana jest decyzja Wójta Gminy o warunkach zabudowy nr 25/2017 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 07.03.2018 r. ; II przetarg – 09.05.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 09 sierpnia 2018 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 06.08.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 5/5 w Jaszkówce"

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, tj. 1.405,- zł. wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 06.08.2018 r. Zaliczka wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
4 listopada 2016 r. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jaszkowej Dolnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Ptak   
środa, 28 września 2016 06:22

Więcej ...

 
4 listopada 2016 r. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Ptak   
wtorek, 27 września 2016 13:15

Więcej ...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacer

01.jpg


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com